శ్రీలక్ష్మి ‘అలల వాన

#image_title

ఆధునిక కాలంలో కవిత్వం అభివృద్ధి చెందింది. అది భావ, అభ్యు దయ, విప్లవ, దళిత, స్త్రీవాద కవిత్వాలుగా వ్యాపించింది. ఇటువంటి కవిత్వంలో అయినంపూడి శ్రీలక్ష్మి స్త్రీ సమస్యలతోపాటు సామాజిక స్పృహను వివరించారు.  వీరి తొలి వచన కవితా సంకలనం ‘అలల వాన’. శ్రీలక్ష్మి పండిత వంశంలో జన్మించారు.  జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు గ్రహీత అయిన నాన్న శ్యాంసుందరరావు నుండి సాహిత్య జిజ్ఞాస, ఆత్మస్థైర్యం, అమ్మ నుండి నొప్పించని మాటల తీరు శ్రీలక్ష్మి సంపా దించుకున్నారు.  ఇవన్నీ… Continue reading శ్రీలక్ష్మి ‘అలల వాన

దర్వాజా మీద చందమామ

aksharayan

ఆధునిక కాలంలో కవిత్వం అభివృద్ధి చెందింది. అది భావ, అభ్యు దయ, విప్లవ, దళిత, స్త్రీవాద కవిత్వాలుగా వ్యాపించింది. ఇటువంటి కవిత్వంలో అయినంపూడి శ్రీలక్ష్మి స్త్రీ సమస్యలతోపాటు సామాజిక స్పృహను వివరించారు.  వీరి తొలి వచన కవితా సంకలనం ‘అలల వాన’. శ్రీలక్ష్మి పండిత వంశంలో జన్మించారు.  జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు గ్రహీత అయిన నాన్న శ్యాంసుందరరావు నుండి సాహిత్య జిజ్ఞాస, ఆత్మస్థైర్యం, అమ్మ నుండి నొప్పించని మాటల తీరు శ్రీలక్ష్మి సంపా దించుకున్నారు.  ఇవన్నీ… Continue reading దర్వాజా మీద చందమామ

0